Actueel

Terugblik Conferentie Wonen en Zorg in Noord-Fryslân

Op 24 april 2019 hebben de regionale samenwerkingsverbanden Noordwest Fryslân, Noordoost Fryslân en de Stadsregio Leeuwarden en het Kennis- en expertisecentrum GEEF de conferentie ‘Wonen en Zorg in Noord Fryslân’ georganiseerd.

In Noord Fryslân hebben professionals die zich beroepsmatig bezig houden met wonen, zorg en welzijn te maken met kleiner wordende dorpsgemeenschappen, verouderd vastgoed, kwetsbare wijken en vergrijzing. Dit levert problemen op. Om deze op te lossen is er een werkgroep in het leven geroepen, aangestuurd door een stuurgroep bestaande uit de wethouders van de Waadhoeke, Tytsjerksteradiel en Leeuwarden. Samen met vertegenwoordigers van Streekwurk Noordwest Fryslân , Stadsregio Leeuwarden en Netwerk Noordoost Fryslân, heeft deze werkgroep de opgaven en ontwikkelingen rond wonen en zorg in Noord Friesland geïnventariseerd. De resultaten van dit vooronderzoek zijn tijdens deze conferentie gepresenteerd, door middel van onderstaande video.Dagvoorzitter Mia Schaafsma, directeur van Platform GEEF, opent het programma met een korte inleiding en voert daarna een vraaggesprek met wethouders Hein de Haan (Leeuwarden), Nel Haarsma (Waadhoeke) en Gelbrig Hoekstra (Tytsjerksteradiel). 

Daarna vertelt Jasper Klapwijk, projectleider WHO CARES, over de prijsvraag WHO CARES, die de rijksbouwmeester in 2017 heeft uitgeschreven. Klapwijk licht een aantal winnende ontwerpen, voor een toekomstbestendige wijk, toe. Ontwerpen voor een wijk waar nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning plaats kunnen vinden. Bij de prijsvraag wilde men bestaande wijken transformeren tot toekomstbestendige wijken door een bepaald type woning te ontwerpen, de inrichting van de openbare ruimte aan te passen of een bepaald zorgconcept in te voeren.

Kleine aanpassingen aan de inrichting van de openbare binnen- en buitenruimten vergroten het woonplezier. Door het plaatsen van bankjes her en der in een wijk kunnen mensen uitrusten tijdens een wandeling. Ze bewegen, ze zien allerlei dingen onderweg en ontmoeten andere mensen. Het creëren van een ontmoetingsplek in een bestaande wijk, bijvoorbeeld een grote tafel in een supermarkt of bibliotheek, waar je een kopje koffie of thee kunt drinken of naar het toilet kunt gaan, heeft een zelfde functie. In toekomstbestendige wijken kunnen kwetsbare en oudere mensen lang zelfstandig wonen. Klapwijk vertelt dat sociale interactie, de gebouwde omgeving en actief blijven, positieve bijdragen zijn aan de gezondheid van jonge en oudere mensen. In navolging van Machteld Huber, betoogt hij dat gezondheid meer is dan de afwezigheid van ziekte. Als mensen hun gezondheid als positief ervaren hebben ze meer woonplezier. En als mensen plezierig wonen ervaren ze hun gezondheid positiever. Zo zorgt een toekomstbestendige wijk voor het welslagen van zelfstandig wonen.

Na de plenaire lezing van Jasper Klapwijk (download zijn presentatie hier) gaat de groep uiteen in verschillende deelsessies. In twee rondes kan er gekozen worden uit vier deelsessies.

Deelsessie 1: Woonzorgatlas Fryslân
De Woonzorgatlas Fryslân is een beleidsinstrument dat is ontwikkeld door het Fries Sociaal Planbureau en Platform GEEF, in samenwerking met 22 Friese organisaties. Het geeft inzicht in de (toekomstige) geschiktheid en beschikbaarheid van zorgvastgoed en de meest recente versie is sinds april 2019 interactief beschikbaar op de website van het Fries Sociaal Planbureau. Lees hier het verslag over deze sessie, en bekijk hier de bijbehorende presentatie.

Deelsessie 2: Serious game, zorgvoorziening
Tijdens deze sessie wordt het spel 'Voorzieningen-Wijs' gespeeld, een serious game ontwikkeld door Partoer en de RUG. Het spel wordt gespeeld aan de hand van een fictieve zorgvoorziening, met als doel om te laten zien hoe je door het spel te spelen een goede discussie kunt voeren en keuzes kunt maken ver een voorziening voorziening die onder druk staat. Lees hier het verslag over deze sessie.

Deelsessie 3: Langer, gezonder en gelukkiger leven in een mentaal gezonde wijk
Gerard van der Duim (Bouwbedrijf Lont) en Bauke Tuinstra (TWA architecten) laten verschillende bouwontwerpen zien die beter aansluiten bij de eindgebruiker door toepassing van het KLUER concept, een door deze mensen ontwikkeld concept. Hierbij is het uitgangspunt de ontwikkeling van een mentaal gezond dorp of wijk waarin mensen langer, gezonder en gelukkiger kunnen leven. Kluer concept is een denktank met daarin een architect, een bouwbedrijf, een groenondernemer en een omgevingspsycholoog. Lees hier het verslag over deze sessie, en bekijk hier de bijbehorende presentatie.

Deelsessie 4: Langer zelfstandig thuis wonen: wat hebben mensen nodig?
Tijdens deze sessie vertelt Mieke Koot (GeneratieThuis) hoe de verbinding gelegd kan worden tussen ouderen en partijen die betrokken zijn bij het langer zelfstandig thuis wonen als het gaat om bewustwording. Lees hier het verslag over deze sessie, en bekijk hier de bijbehorende presentatie.

Aan het eind van de middag kunnen alle deelnemers tijdens een interactieve borrel op posters, die de vijf aandachtspunten uit de inventarisatie naar geschiktheid en beschikbaarheid van woningen voor kwetsbare mensen in beeld brengen, post-its plakken met hun naam. Hiermee geven ze aan dat ze willen helpen om dit aandachtspunt uit te werken. Op het plakbriefje kunnen zij aangeven of ze op dat onderwerp een trekkende rol willen hebben of een meebouwende rol. Met het plakken van de post-its zijn de eerste gezamenlijke stappen gezet naar het verwezenlijken van een prettige woon- en leefomgeving voor alle inwoners van Noord Friesland.

plenair klein

Jasper Klapwijk 
Interactieve borrel

 

  • Aangemaakt op .
Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief.
© Copyright Platform Geef

Op Platform GEEF gebruiken wij cookies om je website ervaring te verbeteren. Wil je meer informatie over cookies, klik dan hier.

Accepteren